ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.

ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกสภาจังหวัด สามารถสรุปผลการเลือกตั้ง เช่น จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนบัตรดี บัตรเสีย เปอร์เซ็นต์คะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง และเอกสารรายงาน กกต.