ระบบทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบสำหรับเก็บข้อมูลการก่อสร้างโครสร้างพื้นฐานของ อบจ.ขอนแก่น สามารถสรุปข้อมูล ค้นหา รายการสิ่งก่อสร้างตามประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว