ระบบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบสำหรับเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ-เครื่องจักรกล ของสำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น ซึ่งสามารถสรุปปริมาณการใช้น้ำมันในช่วงเวลา ปีงบประมาณ ประเภทรถยนต์ เปรียบเทียบการใช้น้ำมันของรถยนต์ได้ พิมพ์เอกสารรายงาน ทำให้การบริหารจัดการ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และตรวจสอบได้