ระบบบันทึกประวัติการซ่อม ยานพาหนะ - เครื่องจักรกล

ระบบบันทึกประวัติการซ่อม ยานพาหนะ - เครื่องจักรกล

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บแอพพลิชั่นสำหรับการเก็บประวัติการซ่อม การเบิกวัสดุ การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ-เครื่องจักรกล ของฝ่ายเครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น ซึ่งสามารถพิมพ์เอกสาร แบบ 6 ที่ถูกต้องตามระเบียบการใช้รถฯ และการพิมพ์เอกสารของงานพัสดุ เช่น บันทึกข้อความขออนุมัติซ่อม บันทึกขอความถึงกองพัสดุ แบบตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดพัสดุ ฯลฯ รวมทั้งการค้นหาข้อมูล การสรุปข้อมูลในรูปแบบกราฟ ซึ่งช่วยให้ช่างภาคสนามสามารถประเมินความเสียหายและหาแนวทางการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ