ระบบทะเบียนบ่อบาดาล

ระบบทะเบียนบ่อบาดาล

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติ สรุปข้อมูล และแผนที่บ่อบาดาลใน google map ของฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ.ขอนแก่น