อบต.แคนเหนือ

อบต.แคนเหนือ

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บไซต์ อบต.แคนเหนือ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม ทันสมัย และมีระบบที่เหมาะสมกับ อปท. เช่น ระบบเบี้ยยังชีพ ระบบร้องเรัยน/ร้องทุกข์ ฯลฯ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย โดยสามารถจัดการได้ทั้งส่วนของเว็บไซต์