อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บไซต์ อบต.สวนหม่อนต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม ทันสมัย และมีระบบที่เหมาะสมกับ อปท. เช่น ระบบเบี้ยยังชีพ ระบบร้องเรัยน/ร้องทุกข์ ฯลฯ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย โดยสามารถจัดการได้ทั้งส่วนของเว็บไซต์