ระบบแบบสอบถามออนไลน์ กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น

ระบบแบบสอบถามออนไลน์ กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น

Details

LAUNCH

Project Description

ระบบแบบสอบถามออนไลน์ กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงาน กองแผนและงบประมาณโดยเฉพาะ ประกอบด้วย
- แบบตรวจติดตามโครงการการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
- แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- แบบสอบถามทั่วไป