ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา กองแผนฯ อบจ.ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา กองแผนฯ อบจ.ขอนแก่น

Details

LAUNCH

Project Description

ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสำหรับนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ของยุทธศาสาตร์การแผนพัฒนาของ อบจ.ขอนแก่น ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ เพื่อการสรุปผลและนำเสนอข้อมูลที่สื่อสารเข้าใจได้ง่าย นำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ได้