ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น

Details

LAUNCH

Project Description

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามและประเมินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ของอบจ.ขอนแก่น ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และงบประมาณแต่ละโครงการ