ระบบสารสนเทศแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา กองแผนฯ อบจ.ขอนแก่น

ระบบสารสนเทศแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา กองแผนฯ อบจ.ขอนแก่น

Details

LAUNCH

Project Description

ระบบสารสนเทศแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างของอบจ.ขอนแก่น ลดความซ้ำซ้อน ความผิดพลาด และการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งการค้นหาข้อมูลโครงการ สำหรับนำไปวางแผนงานด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ขอนแก่น สามารถรายงานในรูปแบบกราฟเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานในภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และแสดงตำแหน่งเส้นทางใน google map