อบต.หินตั้ง

อบต.หินตั้ง

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม ทันสมัย และมีระบบที่เหมาะสมกับ อปท. เช่น ระบบเบี้ยยังชีพ ระบบร้องเรัยน/ร้องทุกข์ ฯลฯ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย โดยสามารถจัดการได้ทุกส่วนของเว็บไซต์