ระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์

ระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์

Details

LAUNCH

Project Description

ระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นสำหรับจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินในความรับผิดของของหน่วยงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการรายงานสภาพทรัพย์สินในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานในการสำรวจรายการทรัพย์สินในแต่ละปีงบประมาณ ตรวจสอบ และรายงาน สรุปผลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น